Έναρξη αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

espa-tourismosΞεκινούν οι διαδικασίες αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Συγκεκριμένα από την Τρίτη 8/8/2017 έως και την Πέμπτη 10/8/2017 θα είναι διαθέσιμο στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis) το Test Καταλληλότητας για την επιλογή των τελικών αξιολογητών που έχουν καθοριστεί με την υπΆ αριθμ. Α.Π.: 6191/1883/A2 / 21-10-2016 Υπουργική Απόφαση. Ήδη την Παρασκευή 4/8/2017 απεστάλη για το συγκεκριμένο ζήτημα απο όλους τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, επιστολή στους εν δυνάμει αξιολογητές της Δράσης με τις σχετικές οδηγίες και το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό.

Κατόπιν της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Τest, θα πρέπει να αποσταλούν η Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά στην αποδοχή των όρων αξιολόγησης και τα ασυμβίβαστα των αξιολογητών, καθώς και η Σύμβαση μεταξύ ΕΦΕΠΑΕ – Αξιολογητή, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αξιολόγησης προτάσεων.Τα πρωτότυπα έγγραφα της Σύμβασης και της Υ/Δ προσκομίζονται ή αποστέλλονται στη διεύθυνση του αρμόδιο εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποστολής.

Για τυχόν πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ. Τα στοιχεία επικοινωνιας βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:  http://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=371&t=Etairoi

Πηγή: antagonistikotita.gr