ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ: ΑΡΠΑΞΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

Η επιδότηση αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ανάπτυξης για τις υπό σύσταση – νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μέσω των προγραμμάτων επιδότησης, μπορεί ένας επιχειρηματίας να χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική του ιδέα με ποσοστά έως και 100%
Η 5-one Consultants παρέχει καθετοποιημένη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για όλα τα είδη και μεγέθη των επιχειρήσεων, καθώς και για τον Δημόσιο Τομέα (Περιφέρειες, Δήμους κ.λ.π.)

Επισημαίνουμε ότι η επιδότηση (ως χρηματοδοτικό εργαλείο) δεν θα πρέπει να εξαντλείται στην κάλυψη παγίων και άμεσων αναγκών, αλλά θα πρέπει – μέσω συγκεκριμένης μελέτης- να αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς και ανάπτυξης μιας επιχείρησης, σε βάθος πενταετίας. Τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων είναι διαμορφωμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να δίνουν στην επιχείρηση τη δυνατότητα να επενδύσει σε ενέργειες που θα της προσδώσουν εξωστρέφεια, καινοτομία, ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, με σκοπό όχι μόνο την επιβίωση, αλλά και την θωράκιση της απέναντι σε ένα απελευθερωμένο και παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.

Στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από προγράμματα επιδότησης, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και ρίσκο.

1 Σας ακούμε…
Σε πρώτο στάδιο γίνεται η συνάντηση γνωριμίας. Καταγράφουμε και βάζουμε σε προτεραιότητα τα επιχειρηματικά σχέδια και τις ανάγκες της επιχείρησης.
2 Έχουμε τη Γνώση…
Στη συνέχεια με βάση την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας αναλύουμε τις ανάγκες και τα σχέδια της επιχείρησης, αναγνωρίζουμε την σωστή επιλογή ενεργού προγράμματος επιδότησης και τα ταιριάζουμε πάνω στις προδιαγραφές αυτού.
3 Είμαστε Δημιουργικοί…
Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι με βάση την εμπειρία μας και την τεχνογνωσία μας, διαθέτουμε δημιουργική σκέψη λαμβάνοντας υπόψιν το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, και προτείνουμε επιπλέον ενδεδειγμένες επενδυτικές δράσεις. Με αυτή την διαδικασία η επιχείρηση αξιοποιεί στο έπακρο τις προδιαγραφές του εκάστοτε προγράμματος, προκειμένου να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος.
4 Είμαστε Αποτελεσματικοί…
Η διαδικασία με την οποία δουλεύουμε το κάθε πρόγραμμα είναι τυποποιημένη, σαφής και χωρίζεται συνήθως σε 3 στάδια:
1
Προαξιολόγηση

Σε αυτό το πρώτο αλλά και το πιο σημαντικό στάδιο εξετάζουμε -διερευνούμε τις πιθανότητες ένταξης ενός δυνητικού επενδυτή σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης.

Συγκεκριμένα συλλέγουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά – στοιχεία και δημιουργούμε περιβάλλον εικονικής βαθμολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο οδηγός αξιολόγησης του εκάστοτε προγράμματος.

Η διαδικασία αυτή παρέχεται σε όλους του υποψήφιους επενδυτές, για όλα τα προγράμματα, από την εταιρία μας δωρεάν.

2
Σύνταξη Φακέλου & Υποβολή Πρότασης

Κατά τη σύνταξη του φακέλου όλη η παραπάνω ανάλυση γίνεται πράξη με τη δημιουργία ενός εμπεριστατωμένου επενδυτικού σχεδίου. Παράλληλα υπάρχει μια τυποποιημένη διαδικασία για την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, δομημένη έτσι ώστε να είναι ευνόητη και γρήγορη.

Στη συνέχεια γίνεται η υποβολή του επενδυτικού σχεδίου στον αρμόδιο φορέα και υποστηρίζουμε τη διαδικασία αξιολόγησης.

3
Υλοποίηση της Επένδυσης

Τέλος σε συνέχεια της οριστικής ένταξης αναλαμβάνουμε:

 • την παρακολούθηση υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης
 • την σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση των αιτημάτων τροποποίησης
 • την σύνταξη, υποβολή αιτημάτων ενδιάμεσης πιστοποίησης (ενδιάμεση πληρωμή)
 • την σύνταξη, υποβολή αιτημάτων τελικής πιστοποίησης (τελικός έλεγχος)
 • την διενέργεια εικονικού ελέγχου πριν τον πραγματικό έλεγχο από τον φορέα διαχείρισης
 • την υποχρεωτική παρουσία μας κατά τον επιτόπιο έλεγχο από τους αρμόδιους ελεγκτές
 • την παρακολούθηση εκκρεμοτήτων μέχρι την τελική εκταμίευση της επιδότησης προς την επιχείρηση

Tι κερδίζετε;

 • Μείωση κόστους λειτουργίας
 • Αύξηση Παραγωγικότητας
 • Αύξηση Κερδοφορίας

 • Εξωστρέφεια
 • Καινοτομία
 • Πιστοποίηση Ποιότητας

 • Αύξηση Ανταγωνιστικότητας
 • Ισότητα στην Πρόσβαση ΑΜΕΑ
 • Περιβαλλοντικές Δράσεις και Επενδύσεις

Ενεργά Προγράμματα - Προδημοσιεύσεις

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΩΣ 50%

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ανακοινώθηκε η έναρξη του προγράμματος που στοχεύει στην ενίσχυση της ίδρυσης νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Σχεδιάστηκε με βασικό στόχο την επένδυση σε υψηλής ποιότητας τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

 

Προϋπολογισμός Δράσης

Η δράση χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 120 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών.

 

Ποιους Αφορά:

• Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις (που θα συσταθούν μετά την 7/11/2017) και θα δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμο ΚΑΔ του προγράμματος.

• Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και διέθεταν επιλέξιμο ΚΑΔ τουριστικών καταλυμάτων πριν την 7/11/2017.

1. Οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κάποιον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
2. Μηδενικό κύκλο εργασιών έως 07/11/2017
3. Να μην έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
4. Να διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

 

Επιδοτούνται με: Από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

 

Ποσοστό επιδότησης: 45% ή 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Περίοδος υποβολής: Οι υποβολές θα γίνουν την περίοδο από 18/12/2017 έως 15/5/2018.

 

Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Επιχειρούμε Έξω

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση και υποστήριξη του εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων του κλάδου της Μεταποίησης.

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της επικείμενης προκήρυξης ανέρχεται σε 50 εκ. € Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης / παραγωγής προϊόντων.

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

Έξοδα συμμετοχής σε εκθέσεις εκτός της Ελληνικής επικράτειας
– Δαπάνες παρακολούθησης και διαχείρισης του έργου

 

Το Ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50%.

Ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 8/1/2018.

 

Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Δράση 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων.

 

Προϋπολογισμός: € 120.000.000.

 

Στόχοι της Δράσης:
Στόχος της δράσης, μεταξύ άλλων, είναι:
α) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των ανωτέρω κλάδων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή,
β) η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,
γ) η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας

 

Αφορά:

Ως επιλέξιμοι δικαιούχοι ανά δράση ορίζονται όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτου ημερομηνίας ίδρυσης. Προϋπόθεση είναι να έχει πραγματοποιηθεί η έναρξη της επιχείρηση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.
Το μέγεθος της επιχείρησης δύναται να είναι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Δράση 4.2.2_1 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( μη γεωργικό προϊόν)

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων.

 

Προϋπολογισμός: € 30.000.000.

 

Στόχοι της Δράσης:
Στόχοι της δράσης, μεταξύ άλλων, είναι:

α) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των ανωτέρω κλάδων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή,

β) η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,

γ) η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

 

Αφορά:
Η δράση αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση / εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Στο πλαίσιο της δράσης 4.2.2 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

 

Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Δράση 10.01.04 Μείωση της ρύπανσης νερού απο γεωργική δραστηριότητα του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά & Κλιματικά Μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020

Βασικός στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα). Η δράση συμβάλλει στην προτεραιότητα 4 – «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοπονία».

Η δημόσια δαπάνη της παρούσας δράσης ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 177.000.000 ευρώ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

 

Η δράση εφαρμόζεται στις 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, βάσει των αριθ. 19652/1906/1999 (ΦΕΚ Β΄ 1575), 20419/2522/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1212), 24838/1400/Ε103/2008 (ΦΕΚ Β΄1132), 106253/2010 (ΦΕΚ Β΄1843), 190126/2013 (ΦΕΚ Β΄983) και 147070/2014 (ΦΕΚ Β΄3224) ΚΥΑ καθώς και στις ακόλουθες περιοχές σημαντικών υγροτόπων:
1. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών,
2. Υγρότοποι Αμβρακικού,
3. Εθνικό πάρκο λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων,
4. Εθνικό πάρκο λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού,
5. Λίμνες Τριχωνίδα – Λυσιμαχία, Λίμνη Οζερός,
6. Δέλτα Νέστου και
7. Λίμνες Δ. Μακεδονίας: Βεγορίτιδα, Χειμαδίτιδα, Πετρών και Ζάζαρη.

 

Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

© 2016 – developed & Designed by 5onedesign