espa-proipologismos Προϋπολογισμός
150.000.000€
pososto-epidotisis Ποσοστό Επιδότησης
xrimatodotisi Επιδοτούμενος Προϋπολογισμός
Aπό 50.000€ έως 400.000€
espa-tourismos-calendar Ημερομηνία Υποβολής
27/06/2018 έως 4/12/2019
espa-tourismos Διάρκεια Υλοποίησης
24 μήνες απ’την απόφαση ένταξης

Ποιους Αφορά: Μεσαίες Επιχειρήσεις

Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων ή τα χρηματοοικονομικά όρια που αναφέρονται ανωτέρω (για τον ορισμό της μεσαίας), η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας επιχείρησης μόνον εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη. Επισημαίνεται ότι μια επιχείρηση – υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις – θα πρέπει να διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης.

Επιλέξιμες Νομικές μορφές: Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΕΠΕ, Μον. ΕΠΕ, ΙΚΕ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμοί που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ
1. Να έχουν τρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
2. Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ
3. Να λειτουργούν νόμιμα (άδεια λειτουργίας)
4. Να υποβάλλουν μία και μοναδική πρόταση ανά ΑΦΜ

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες

1 Μηχανήματα – Εξοπλισμός μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
2 Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση & Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
3 Μεταφορικά μέσα
4 Σύνταξη & παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
5 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
like1-circle       Πλεονεκτήματα

1. Η αξιολόγηση γίνεται ανά έργο με την διαδικασία first in first served
2. Δύο (2) Ενδιάμεσες πληρωμές μεταξύ 30% – 80% της υλοποίησης.
3. Δικαίωμα χρήσης προκαταβολών σε προμηθευτές χωρίς έκδοση παραστατικών μέχρι 50%
του αρχικού Π/Υ (με αντίστοιχη είσπραξη της αναλογούσας επιδότησης).
4. Αυτόματη εξόφληση των προμηθευτών μέσω escrow account.

arrow1-circle       Υποχρεωτικά Κριτήρια

1. Ύπαρξη Υποδομών για ΑμεΑ ή υποχρέωση να μεριμνήσουν για αυτές

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν – κατά προτεραιότητα – στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ):

1. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
2. Ενέργεια
3. Εφοδιαστική Αλυσίδα
4. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
5. Περιβάλλον
6. Τουρισμός
7. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
8. Υγεία
9. Υλικά – Κατασκευές

Υποχρεώσεις μετά την εκταμίευση της επιδότησης

Διατήρηση της λειτουργίας της επιχείρησης και του επιδοτούμενου εξοπλισμού για 3 χρόνια μετά την τελική πληρωμή.

Ημερομηνίες επιλεξιμότητας Δαπανών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης: 4/06/2018.

Για να κατεβάσετε το φυλλάδιο του προγράμματος πατήστε εδώ.

question Γιατί με Εμάς;
1 Σας ακούμε…
Σε πρώτο στάδιο γίνεται η συνάντηση γνωριμίας. Καταγράφουμε και βάζουμε σε προτεραιότητα τα επιχειρηματικά σχέδια και τις ανάγκες της επιχείρησης.
2 Έχουμε τη Γνώση…
Στη συνέχεια με βάση την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας αναλύουμε τις ανάγκες και τα σχέδια της επιχείρησης, αναγνωρίζουμε την σωστή επιλογή ενεργού προγράμματος επιδότησης και τα ταιριάζουμε πάνω στις προδιαγραφές αυτού.
3 Είμαστε Δημιουργικοί…
Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι με βάση την εμπειρία μας και την τεχνογνωσία μας, διαθέτουμε δημιουργική σκέψη λαμβάνοντας υπόψιν το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, και προτείνουμε επιπλέον ενδεδειγμένες επενδυτικές δράσεις. Με αυτή την διαδικασία η επιχείρηση αξιοποιεί στο έπακρο τις προδιαγραφές του εκάστοτε προγράμματος, προκειμένου να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος.
4 Είμαστε Αποτελεσματικοί…
Η διαδικασία με την οποία δουλεύουμε το κάθε πρόγραμμα είναι τυποποιημένη, σαφής και χωρίζεται συνήθως σε 3 στάδια:
1
Προαξιολόγηση

Σε αυτό το πρώτο αλλά και το πιο σημαντικό στάδιο εξετάζουμε -διερευνούμε τις πιθανότητες ένταξης ενός δυνητικού επενδυτή σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης.

Συγκεκριμένα συλλέγουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά – στοιχεία και δημιουργούμε περιβάλλον εικονικής βαθμολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο οδηγός αξιολόγησης του εκάστοτε προγράμματος.

Η διαδικασία αυτή παρέχεται σε όλους του υποψήφιους επενδυτές, για όλα τα προγράμματα, από την εταιρία μας δωρεάν.

2
Σύνταξη Φακέλου & Υποβολή Πρότασης

Κατά τη σύνταξη του φακέλου όλη η παραπάνω ανάλυση γίνεται πράξη με τη δημιουργία ενός εμπεριστατωμένου επενδυτικού σχεδίου. Παράλληλα υπάρχει μια τυποποιημένη διαδικασία για την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, δομημένη έτσι ώστε να είναι ευνόητη και γρήγορη.

Στη συνέχεια γίνεται η υποβολή του επενδυτικού σχεδίου στον αρμόδιο φορέα και υποστηρίζουμε τη διαδικασία αξιολόγησης.

3
Υλοποίηση της Επένδυσης

Τέλος σε συνέχεια της οριστικής ένταξης αναλαμβάνουμε:

1. την παρακολούθηση υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης
2. τη σύνταξη, υποβολή παρακολούθηση των αιτημάτων τροποποίησης
3. τη σύνταξη, υποβολή αιτημάτων ενδιάμεσης πιστοποίησης (ενδιάμεση πληρωμή)
4. τη σύνταξη, υποβολή αιτημάτων τελικής πιστοποίησης (τελικός έλεγχος)
5. τη διενέργεια εικονικού ελέγχου πριν τον πραγματικό έλεγχο από τον φορέα διαχείρισης
6. την υποχρεωτική παρουσία μας κατά τον επιτόπιο έλεγχο από τους αρμόδιους ελεγκτές
7. την παρακολούθηση εκκρεμοτήτων μέχρι την τελική εκταμίευση της επιδότησης προς την επιχείρηση.