espa-proipologismos Προϋπολογισμός
60.000.000€
pososto-epidotisis Ποσοστό Επιδότησης
xrimatodotisi Επιδοτούμενος Προϋπολογισμός
Από 10.000€ έως 150.000€
espa-tourismos-calendar Ημερομηνία Υποβολής
27/02/2019 έως 09/05/2019
espa-tourismos Διάρκεια Υλοποίησης
24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης

Ποιους Αφορά

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές που δραστηριοποιούνται
• στο λιανικό εμπόριο
• στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
• στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
• στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

Επιλέξιμες Νομικές μορφές: Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΕΠΕ, Μον. ΕΠΕ, ΙΚΕ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμοί που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

3 Να έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος (2018) που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:
α. Λιανικού εμπορίου (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 & 47): 1 ΕΜΕ
β. Εστίασης (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ
γ. Εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 5 ΕΜΕ.
2 Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.
1 Να έχουν τρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
4 Να λειτουργούν νόμιμα (άδεια λειτουργίας)
5 Να υποβάλλουν μία και μοναδική πρόταση ανά ΑΦΜ
like1-circle       Πλεονεκτήματα

1. Δύο (2) Ενδιάμεσες πληρωμές μεταξύ 30% – 80% της υλοποίησης.
2. Δικαίωμα χρήσης προκαταβολών σε προμηθευτές χωρίς έκδοση παραστατικών
μέχρι 50% του αρχικού Π/Υ (με αντίστοιχη είσπραξη της αναλογούσας επιδότησης).
3. Επιλέξιμες δαπάνες προβολής, social media και το μισθολογικό κόστος νέου
εργαζόμενου έως 15.000,00€, έως δύο εργαζόμενους.
4. Αυτόματη εξόφληση των προμηθευτών μέσω escrow account.

arrow1-circle       Υποχρεωτικά Κριτήρια

1. Ύπαρξη Υποδομών για ΑμεΑ ή υποχρέωση να μεριμνήσουν για αυτές
2. Απόδειξη ιδίας συμμετοχής

Πίνακας Προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια

Υποχρεώσεις μετά την εκταμίευση της επιδότησης

Διατήρηση της λειτουργίας της επιχείρησης και του επιδοτούμενου εξοπλισμού για 3 χρόνια μετά την τελική πληρωμή. Διατήρηση των ΕΜΕ του 2018 καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης.

Ημερομηνίες επιλεξιμότητας Δαπανών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Slide Eπικοινωνήστε μαζί μας για

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eπικοινωνήστε μαζί μας για

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για να κατεβάσετε το φυλλάδιο του προγράμματος πατήστε εδώ.

Για να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος πατήστε εδώ.

question Γιατί με Εμάς;
1 Σας ακούμε…
Σε πρώτο στάδιο γίνεται η συνάντηση γνωριμίας. Καταγράφουμε και βάζουμε σε προτεραιότητα τα επιχειρηματικά σχέδια και τις ανάγκες της επιχείρησης.
2 Έχουμε τη Γνώση…
Στη συνέχεια με βάση την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας αναλύουμε τις ανάγκες και τα σχέδια της επιχείρησης, αναγνωρίζουμε την σωστή επιλογή ενεργού προγράμματος επιδότησης και τα ταιριάζουμε πάνω στις προδιαγραφές αυτού.
3 Είμαστε Δημιουργικοί…
Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι με βάση την εμπειρία μας και την τεχνογνωσία μας, διαθέτουμε δημιουργική σκέψη λαμβάνοντας υπόψιν το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, και προτείνουμε επιπλέον ενδεδειγμένες επενδυτικές δράσεις. Με αυτή την διαδικασία η επιχείρηση αξιοποιεί στο έπακρο τις προδιαγραφές του εκάστοτε προγράμματος, προκειμένου να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος.
4 Είμαστε Αποτελεσματικοί…
Η διαδικασία με την οποία δουλεύουμε το κάθε πρόγραμμα είναι τυποποιημένη, σαφής και χωρίζεται συνήθως σε 3 στάδια:
1
Προαξιολόγηση

Σε αυτό το πρώτο αλλά και το πιο σημαντικό στάδιο εξετάζουμε -διερευνούμε τις πιθανότητες ένταξης ενός δυνητικού επενδυτή σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης.

Συγκεκριμένα συλλέγουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά – στοιχεία και δημιουργούμε περιβάλλον εικονικής βαθμολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο οδηγός αξιολόγησης του εκάστοτε προγράμματος.

Η διαδικασία αυτή παρέχεται σε όλους του υποψήφιους επενδυτές, για όλα τα προγράμματα, από την εταιρία μας δωρεάν.

2
Σύνταξη Φακέλου & Υποβολή Πρότασης

Κατά τη σύνταξη του φακέλου όλη η παραπάνω ανάλυση γίνεται πράξη με τη δημιουργία ενός εμπεριστατωμένου επενδυτικού σχεδίου. Παράλληλα υπάρχει μια τυποποιημένη διαδικασία για την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, δομημένη έτσι ώστε να είναι ευνόητη και γρήγορη.

Στη συνέχεια γίνεται η υποβολή του επενδυτικού σχεδίου στον αρμόδιο φορέα και υποστηρίζουμε τη διαδικασία αξιολόγησης.

3
Υλοποίηση της Επένδυσης

Τέλος σε συνέχεια της οριστικής ένταξης αναλαμβάνουμε:

1. την παρακολούθηση υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης
2. τη σύνταξη, υποβολή παρακολούθηση των αιτημάτων τροποποίησης
3. τη σύνταξη, υποβολή αιτημάτων ενδιάμεσης πιστοποίησης (ενδιάμεση πληρωμή)
4. τη σύνταξη, υποβολή αιτημάτων τελικής πιστοποίησης (τελικός έλεγχος)
5. τη διενέργεια εικονικού ελέγχου πριν τον πραγματικό έλεγχο από τον φορέα διαχείρισης
6. την υποχρεωτική παρουσία μας κατά τον επιτόπιο έλεγχο από τους αρμόδιους ελεγκτές
7. την παρακολούθηση εκκρεμοτήτων μέχρι την τελική εκταμίευση της επιδότησης προς την επιχείρηση.

Slide Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ