ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Καθημερινά προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε το βιοτικό ή επιχειρηματικό μας επίπεδο , να αποκτήσουμε το «ευ ζην». Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας αποκτάμε αγαθά που δημιουργούν ανάγκες και ένα συγκεκριμένο επίπεδο διαβίωσης. Στην αέναη αυτή προσπάθεια μας , δεν αντιλαμβανόμαστε συνήθως, ότι όλα αυτά που έχουμε δημιουργήσει βρίσκονται σε μία εύθραυστη ισορροπία η οποία μπορεί εύκολα να ανατραπεί από απρόβλεπτα γεγονότα και κινδύνους.

Η ασφάλιση είναι μια μορφή διαχείρισης αυτών των κινδύνων η οποία, προστατεύει ενάντια στην πιθανότητα οικονομικών απωλειών.

Γενικά, είναι μία σύμβαση, στην οποία το ένα συμβαλλόμενο μέρος (η ασφαλιστική εταιρεία) συμφωνεί να πληρώσει για τις οικονομικές απώλειες του άλλου συμβαλλόμενου μέρους (ασφαλισμένος ή/και τρίτοι παθόντες), ως αποτέλεσμα ενός διευκρινισμένου γεγονότος (ζημιά) και σε αντάλλαγμα μιας λογικής αμοιβής (ασφάλιστρα).

Η έννοια και η ουσία της ασφάλισης, δηλαδή, είναι να δημιουργήσει ένα τοίχος προστασίας ώστε τα τυχόν απρόβλεπτα γεγονότα και οι κίνδυνοι να μην μπορούν να επηρεάσουν την επιχειρηματικότητά μας ή το επίπεδο διαβίωσης που με κόπο έχουμε χτίσει.

Ο ασφαλιστικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία πολύ σοβαρή η οποία απαιτεί υπευθυνότητα.

1 Σας ακούμε…
Καταγράφουμε την υφιστάμενη ασφαλιστική σας κατάσταση και εκπονούμε λεπτομερή ανάλυση των ασφαλιστικών σας αναγκών και των κινδύνων που είστε εκτεθειμένος.
2 Έχουμε τη Γνώση…
Αναλύουμε τις ανάγκες σας και τους κινδύνους, τους αξιολογούμε, τους ιεραρχούμε και βρίσκουμε μετά από σύγκριση και διερεύνηση τα κατάλληλα ασφαλιστικά προϊόντα. Προετοιμάζουμε έτσι ένα ολοκληρωμένο πλάνο οικονομικού σχεδιασμού.
3 Είμαστε Δημιουργικοί…
Στόχος μας είναι να αποκτήσετε μια σωστή και πλήρη εικόνα των ασφαλιστικών σας αναγκών και κινδύνων, τόσο σε σχέση με την ποιότητα και την προδιαγραφή των ασφαλιστικών προϊόντων όσο και με το κόστος απόκτησης τους. Έτσι μέσα από μια διαδικασία συγκρίσεων των διαθέσιμων προϊόντων της αγοράς βρίσκουμε το προϊόν το οποίο ταιριάζει στις ανάγκες αλλά και στην οικονομική σας δυνατότητα.
4 Είμαστε Αποτελεσματικοί…
Κατά την υλοποίηση του ασφαλιστικού σχεδιασμού αναλαμβάνουμε την διαχείριση οποιασδήποτε ζημιάς καθώς και αναπροσαρμόζουμε, επεκτείνουμε, διορθώνουμε τον αρχικό σχεδιασμό σε ετήσια βάση, διότι οι ανάγκες και οι οικονομικές συνθήκες είναι ευμετάβλητες

Κλάδοι Ασφάλισης

Ασφάλιση

Ασφάλιση Εγκαταστάσεων & Περιουσίας

Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στις ασφαλίσεις των κτηρίων, του εξοπλισμού, του περιεχομένου και των εμπορευμάτων μίας επιχείρησης.

Γενικά περιλαμβάνονται τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης τα οποία δύναται να ασφαλισθούν είτε έναντι κατονομαζόμενων κινδύνων(Named Perils), είτε κατά παντός κινδύνου (Property All Risks).

Αφορά όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα μεγέθη των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικοί κίνδυνοι προς ασφάλιση είναι οι κίνδυνοι φωτιάς, κεραυνού, έκρηξης, πλημμύρας, καθίζησης, κατολίσθησης τρομοκρατικών ενεργειών, φυσικών φαινομένων, σεισμού, κλοπής, ληστείας , θραύσης υαλοπινάκων κλπ.

Ασφάλιση

Ασφάλιση Αστικών Ευθυνών προς τρίτους

Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε σε τρίτους. Οι ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης αποζημιώνουν τους τρίτους / παθόντες για σωματικές ή υλικές ζημιές που τους προξένησε ο ασφαλισμένος με λάθη ή παραλείψεις τους που συνιστούν αδικοπραξία, όπως ορίζεται από τα σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικα.

Οι ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες, όπως: Γενική Αστική Ευθύνη, Εργοδότη, Προϊόντος, Τεχνικών Έργων, Μεταφορέων και Διαμεταφορέων, Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Επαγγελματική Ευθύνη (Ιατρών, Φαρμακοποιών, Πολιτικών Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων, Δικηγόρων, Λογιστών, Φοροτεχνικών, Ορκωτών Λογιστών, Συμβούλων Επιχειρήσεων, Ινστιτούτων και Κομμωτηρίων, κ.α).

Ασφάλιση

Ασφάλιση Ανθρώπινου Δυναμικού

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι ασφαλίσεις μέσω των οποίων μπορεί να καλυφθεί όλο το ανθρώπινο δυναμικό μίας επιχείρησης ( ιδιοκτήτης, εργαζόμενοι και συνεργάτες). Οι ασφαλίσεις αυτές διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στις ασφαλίσεις υγείας, περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας και στην κατηγορία των αποταμιευτικών και συνταξιοδοτικών ασφαλίσεων.

Οι κατηγορίες διαμορφώνονται ώστε να εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης ( retail προγράμματα).

Ασφάλιση

Ασφάλιση Οχημάτων

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι ασφαλίσεις κάθε μορφής οχημάτων μίας επιχείρησης, μη εξαιρουμένων των μηχανημάτων έργου. Επισημαίνουμε ότι η ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων είναι υποχρεωτική από τον νόμο.

Επίσης δύναται η δυνατότητα να ασφαλισθούν τα οχήματα ως περιουσιακά στοιχεία από κινδύνους πυρός, κλοπής, φυσικών φαινομένων κ.α.

Μια άλλη σειρά ειδικών καλύψεων είναι η αστική ευθύνη εργαλείου, η ασφάλιση των οδηγών συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, η νομική προστασία οδηγού και ιδιοκτήτη.

Ασφάλιση

Νομική Προστασία

Η Νομική Προστασία είναι ένας ευρύτατος κλάδος ασφάλισης με πολλά εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα και απαντά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες για εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ή την επιχειρηματική ευθύνη.

Ο συγκεκριμένος κλάδος δεν αποζημιώνει με την κλασική έννοια του όρου αλλά καλύπτει τις δαπάνες που θα προκύψουν από διεκδίκηση αξιώσεων, υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, μισθωτικές ή εργατικές διαφορές, διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, εξώδικο διακανονισμό διαφοράς, κ.α. Καλύπτει τον Επιχειρηματία/Επαγγελματία και την Επιχείρηση και το Προσωπικό της Επιχείρησης (εφόσον δεν στρέφεται εναντίον της).

Ασφάλιση

Ειδικές Ασφαλίσεις

Οι ειδικές ασφαλίσεις αναφέρονται σε όλες εκείνες τις ασφαλίσεις που καλύπτουν εξειδικευμένες ασφαλιστικές ανάγκες μίας επιχείρησης, οι οποίες έχουν σχέση με την δραστηριότητά της. Μερικές κατηγορίες είναι η ασφάλιση ακύρωσης εκδηλώσεων, συνεδρίων και συναυλιών, η ασφάλιση πλοίων, επαγγελματικών σκαφών και αεροσκαφών, η ταξιδιωτική ασφάλιση, η ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων και πρώτων υλών, η ασφάλιση έργων τέχνης, η ασφάλιση διαδικτυακών κινδύνων, οι τεχνικές ασφαλίσεις κατά παντός κινδύνου, η απώλεια κερδών λόγω διακοπής εργασιών, η ασφάλιση ζωικού κεφαλαίου κ.α

Ασφάλιση

Υγεία

Τα συγκεκριμένα προγράμματα εξασφαλίζουν την σταθερή οικονομική θέση της οικογένειας ώστε να μην ανατραπεί ή μεταβληθεί σε περίπτωση απρόβλεπτων εξόδων που δημιουργούνται από θέματα υγείας.
Διαχωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

1. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Περιλαμβάνει τα κόστη που θα απαιτηθούν σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας όπου απαιτείται νοσηλεία βραχεία ή μη.

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα του ασφαλισμένου και την οικονομική του δυνατότητα, επιλέγοντας διαφορετικά ποσά απαλλαγής, θέσεων δωματίου, ασφαλιζόμενου κεφαλαίου κλπ.
Οι καλύψεις δύναται να αφορούν στις δαπάνες δωμάτιου και διατροφής, δαπάνες νοσοκομείου, αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου, δαπάνες νοσηλείας μίας μέρας, αμοιβές αποκλειστικής νοσοκόμας, αμοιβές χειρουργών, αναισθησιολόγων και λοιπών ειδικοτήτων, έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία που σχετίζονται με το περιστατικό νοσηλείας, ειδικά επιδόματα (επίδομα συμμετοχής άλλου φορέα, ημερήσιο επίδομα νοσηλείας) κ.α.

2.ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Τα προγράμματα αυτά αφορούν την πρωτοβάθμια περίθαλψη και παρέχουν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από την ηλικία και το ιστορικό υγείας του ασφαλισμένου. Ειδικότερα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη της υγείας καθόσον καλύπτουν την παρακολούθηση της, μέσα από τακτικούς προληπτικούς ελέγχους, αλλά και με την δυνατότητα διεξαγωγής διαγνωστικών εξετάσεων, ιατρικών επισκέψεων και με τις απαραίτητες θεραπείες εάν και εφόσον αυτό απαιτηθεί.

3.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οι ασφαλίσεις αυτές διαθέτουν μια σειρά από εξειδικευμένες καλύψεις, που προσφέρουν επιπρόσθετη οικονομική στήριξη, έναντι κάθε απροόπτου γεγονότος που έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί η ικανότητα εργασίας ή η απώλεια ζωής.

Με τον σωστό σχεδιασμό και ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες του κάθε ασφαλισμένου, εξασφαλίζεται το εισόδημα του ίδιου ή της οικογένειάς του προκειμένου να επηρεαστεί στο ελάχιστο δυνατό το επίπεδο διαβίωσης.

Ορισμένες από τις καλύψεις που προσφέρονται είναι η κάλυψη κεφαλαίου σε περίπτωση απώλειας ζωής, μόνιμης ή μερικής ανικανότητας, πρόσκαιρης ανικανότητας, σοβαρών ασθενειών, απώλειας εισοδήματος από ατύχημα ή ασθένεια κ.α

Ασφάλιση

Αποταμίευση & Επενδύσεις

Τα συγκεκριμένα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα να διασφαλισθεί ένα πρόσθετο εισόδημα στην ηλικία που επιθυμεί ο ασφαλισμένος ή να καθορισθεί το ποσόν της σύνταξης που επιθυμεί να λάβει στην λήξη του.

Εξασφαλίζουν το μέλλον σύμφωνα πάντα με τις πραγματικές ανάγκες, είναι προγράμματα tailor made που σχεδιάζονται με βάση τις απαιτήσεις αξιοποιώντας την επένδυσή στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Είναι ευέλικτα και δίνουν την δυνατότητα αναπροσαρμογής τής επένδυσης χρόνο με το χρόνο και ανασχεδιασμό της επενδυτικής στρατηγικής, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για υψηλές αποδόσεις. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες Εγγυημένου Επιτοκίου και Unit Linked.

Ειδική κατηγορία αφορούν τα παιδικά αποταμιευτικά προγράμματα που προσφέρουν την δυνατότητα δημιουργίας ενός κεφαλαίου, το οποίο θα επιτρέψει στα παιδιά να πραγματοποιήσουν τους στόχους και τις επιδιώξεις τους.

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής της ημερομηνίας λήξης και είσπραξης του κεφαλαίου, ώστε να τους επιτρέψει ανάλογα με τις ανάγκες τους να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους ή να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση κάνοντας έτσι ένα πετυχημένο ξεκίνημα για τη σταδιοδρομία τους.
Επίσης παρέχουν και κάποιες επιπλέον καλύψεις όπως, σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας ή θανάτου του συμβαλλόμενου από ατύχημα ή ασθένεια, να εξασφαλίζεται η συνέχεια του προγράμματος.

Χωρίζονται και αυτά σε δύο κατηγορίες Εγγυημένου Επιτοκίου και Unit Linked.

Ασφάλιση

Περιουσία

Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στις ασφαλίσεις των κτηρίων και περιεχομένου μίας κατοικίας.

Γενικά περιλαμβάνονται τα περιουσιακά στοιχεία του φυσικού προσώπου τα οποία δύναται να ασφαλισθούν είτε έναντι κατονομαζόμενων κινδύνων(Named Perils), είτε κατά παντός κινδύνου (Property All Risks).

Eνδεικτικοί κίνδυνοι προς ασφάλιση είναι οι κίνδυνοι φωτιάς, κεραυνού, έκρηξης, πλημμύρας, καθίζησης, κατολίσθησης τρομοκρατικών ενεργειών, φυσικών φαινομένων, σεισμού, κλοπής, ληστείας , θραύσης υαλοπινάκων κλπ.

Ασφάλιση

Αυτοκίνητο

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει κάθε ταξιδιώτη με υψηλά όρια ασφαλισμένων κεφαλαίων αλλά και έκτακτα έξοδα υγείας όπου κι αν βρίσκεται στον κόσμο.

Ενδεικτικές καλύψεις είναι η ασφάλιση αποσκευών, έκτακτα έξοδα υγείας, είτε λόγω ατυχήματος, είτε λόγω ασθένειας, κλοπή χρημάτων, κλοπή / απώλεια διαβατηρίου ή άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων, ασφάλιση αστικής ευθύνης κ.α.

Ασφάλιση

Σκάφος Αναψυχής

Η κατηγορία αυτή αφορά την ασφάλιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής και χωρίζεται σε δύο μέρη . Στην υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης που αφορά ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από υπαιτιότητα του κατόχου του σκάφους και στην ασφάλιση ιδίων ζημιών που αφορά ζημιές που μπορεί να υποστεί το ίδιο το σκάφος από πυρκαγιά, κλοπή, ζημιές από σύγκρουση ή πρόσκρουση, κινδύνους θαλάσσης και άλλους κινδύνους.

Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες προαιρετικές καλύψεις όπως: αστική ευθύνη από και προς σκιέρ, μηχανικές βλάβες (εσωλέμβιες ή έσω/ έξω μηχανές), ασφάλιση προσωπικών αντικειμένων κατά την παραμονή στο σκάφος, πτώση της εξωλέμβιου μηχανής στη θάλασσα, κάλυψη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σε trailer κ.α.

Ασφάλιση

Προσωπική Ευθύνη

Η ασφάλιση προσωπικής ευθύνης καλύπτει τον ασφαλισμένο, αλλά και τα προστατευόμενα μέλη του, για σωματικές βλάβες και απώλεια ζωής που θα προκαλέσουν σε τρίτους καθώς και τις υλικές ζημιές σε πράγματα ή ζώα ιδιοκτησίας τρίτων. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι ότι η κάλυψη ισχύει σε όλους τους χώρους και έχει ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.