ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την παρακολούθηση συστημάτων διαχείρισης (ISO), που απαιτείται για τις ετήσιες επιθεωρήσεις από τους φορείς πιστοποίησης.

Οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά την παρακολούθηση μεταξύ άλλων είναι:

Εσωτερική Επιθεώρηση για τον εντοπισμό ελλείψεων ή προβλημάτων.
Οδηγίες επίλυσης των ευρημάτων της εσωτερικής επιθεώρησης ή προηγούμενης επιθεώρησης από το φορέα πιστοποίησης.
Παρακολούθηση δεικτών απόδοσης του/ων συστήματος/ων που διαθέτει η επιχείρηση.
Παρουσία κατά την ημέρα διεξαγωγής της επιθεώρησης από το φορέα πιστοποίησης.
Τυχόν τροποποιήσεις που ενδεχομένως απαιτούνται για τη βέλτιστη λειτουργία του/ων συστήματος/ων διαχείρισης.

Οφέλη

Σημαντική βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης, τόσο ενδο-επιχειρησιακά σε σχέση με το προσωπικό όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον που αφορά πελάτες και προμηθευτές.

Σημαντική βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών κατά τη παροχή των υπηρεσιών ή και των προϊόντων.

Σημαντική βελτίωση της εσωτερικής παραγωγικότητας αλλά και αποτελεσματικότητας.

Μείωση του κόστους λειτουργίας και εξοικονόμησης ενέργειας.

Αύξηση πωλήσεων.

Εναρμόνιση της επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις.

Δυνατό εργαλείο marketing.

Παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο.

Γιατί με Εμάς

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στη μελέτη και εγκατάσταση όλων των προτύπων.

Χαμηλό κόστος συντήρησης με διάφορα πακέτα υπηρεσιών τα οποία διαμορφώνουμε μαζί, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Ανταγωνιστικός τιμοκατάλογος αμοιβών, ενώ μπορούμε να προσφέρουμε ειδικές τιμές για μηχανικούς εργολήπτες δημοσίων έργων και μέλη ενώσεων.

Η εταιρεία μας είναι στελεχωμένη από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η πιστοποίηση γίνεται μόνο από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς από τον Ελληνικό φορέα διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Εκπαίδευση προσωπικού στις διαδικασίες τήρησης των προτύπων που θα εγκατασταθούν.

Μέσα από την εμπειρία μας μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα ενοποίησης προτύπων σε ενιαίες διαδικασίες εξοικονομώντας χρόνο διαχείρισης και τήρησης των προτύπων.

Εγγυημένο αποτέλεσμα πιστοποίησης.