espa-proipologismos Προϋπολογισμός
400.000.000€
pososto-epidotisis Ποσοστό Επιδότησης
xrimatodotisi Επιδοτούμενος Προϋπολογισμός
Aπό 20.000€ έως 200.000€
espa-tourismos-calendar Ημερομηνία Υποβολής
20/02/2019 έως την εξάντληση προϋπολογισμού
espa-tourismos Διάρκεια Υλοποίησης
24 μήνες απ’την ημ/νία έγκρισης

Ποιους Αφορά

Υφιστάμενες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Επιλέξιμες Νομικές μορφές: Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΕΠΕ, Μον. ΕΠΕ, ΙΚΕ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμοί που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Σ

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

1 Να έχουν τρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
1 Να έχουν κατ’ ελάχιστον δύο ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας τη προηγούμενη κλεισμένη διαχειριστική χρήση (2018).
3 Να διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ.
4 Να λειτουργούν νόμιμα (άδεια λειτουργίας).
5 Να υποβάλλουν μία και μοναδική πρόταση ανά ΑΦΜ.
like1-circle       Πλεονεκτήματα

1. Δύο (2) Ενδιάμεσες πληρωμές μεταξύ 30% – 80% της υλοποίησης.
2. Δικαίωμα χρήσης προκαταβολών σε προμηθευτές χωρίς έκδοση παραστατικών μέχρι 50%
του αρχικού Π/Υ (με αντίστοιχη είσπραξη της αναλογούσας επιδότησης).
3. Επιλέξιμες δαπάνες προβολής, social media και το μισθολογικό κόστος νέου εργαζόμενου
έως 15.000,00€, έως δύο εργαζόμενους.
4. Αυτόματη εξόφληση των προμηθευτών μέσω escrow account.

arrow1-circle       Υποχρεωτικά Κριτήρια

1. Ύπαρξη Υποδομών για ΑμεΑ ή υποχρέωση να μεριμνήσουν για αυτές
2. Απόδειξη ιδίας συμμετοχής

Ποσοστά Ενίσχυσης / Χρηματοδοτικό Σχήμα

Υποχρεώσεις μετά την εκταμίευση της επιδότησης

Διατήρηση της λειτουργίας της επιχείρησης και του επιδοτούμενου εξοπλισμού για 3 χρόνια μετά την τελική πληρωμή. Διατήρηση των ΕΜΕ του 2018 καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης.

Ημερομηνίες επιλεξιμότητας Δαπανών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης

Για να κατεβάσετε το φυλλάδιο του προγράμματος πατήστε εδώ.

Για να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος πατήστε εδώ.

>question Γιατί με Εμάς;
1 Σας ακούμε…
Σε πρώτο στάδιο γίνεται η συνάντηση γνωριμίας. Καταγράφουμε και βάζουμε σε προτεραιότητα τα επιχειρηματικά σχέδια και τις ανάγκες της επιχείρησης.
2 Έχουμε τη Γνώση…
Στη συνέχεια με βάση την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας αναλύουμε τις ανάγκες και τα σχέδια της επιχείρησης, αναγνωρίζουμε την σωστή επιλογή ενεργού προγράμματος επιδότησης και τα ταιριάζουμε πάνω στις προδιαγραφές αυτού.
3 Είμαστε Δημιουργικοί…
Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι με βάση την εμπειρία μας και την τεχνογνωσία μας, διαθέτουμε δημιουργική σκέψη λαμβάνοντας υπόψιν το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, και προτείνουμε επιπλέον ενδεδειγμένες επενδυτικές δράσεις. Με αυτή την διαδικασία η επιχείρηση αξιοποιεί στο έπακρο τις προδιαγραφές του εκάστοτε προγράμματος, προκειμένου να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος.
4 Είμαστε Αποτελεσματικοί…
Η διαδικασία με την οποία δουλεύουμε το κάθε πρόγραμμα είναι τυποποιημένη, σαφής και χωρίζεται συνήθως σε 3 στάδια:
1
Προαξιολόγηση

Σε αυτό το πρώτο αλλά και το πιο σημαντικό στάδιο εξετάζουμε -διερευνούμε τις πιθανότητες ένταξης ενός δυνητικού επενδυτή σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης.

Συγκεκριμένα συλλέγουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά – στοιχεία και δημιουργούμε περιβάλλον εικονικής βαθμολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο οδηγός αξιολόγησης του εκάστοτε προγράμματος.

Η διαδικασία αυτή παρέχεται σε όλους του υποψήφιους επενδυτές, για όλα τα προγράμματα, από την εταιρία μας δωρεάν.

2
Σύνταξη Φακέλου & Υποβολή Πρότασης

Κατά τη σύνταξη του φακέλου όλη η παραπάνω ανάλυση γίνεται πράξη με τη δημιουργία ενός εμπεριστατωμένου επενδυτικού σχεδίου. Παράλληλα υπάρχει μια τυποποιημένη διαδικασία για την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, δομημένη έτσι ώστε να είναι ευνόητη και γρήγορη.

Στη συνέχεια γίνεται η υποβολή του επενδυτικού σχεδίου στον αρμόδιο φορέα και υποστηρίζουμε τη διαδικασία αξιολόγησης.

3
Υλοποίηση της Επένδυσης

Τέλος σε συνέχεια της οριστικής ένταξης αναλαμβάνουμε:

1. την παρακολούθηση υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης
2. τη σύνταξη, υποβολή παρακολούθηση των αιτημάτων τροποποίησης
3. τη σύνταξη, υποβολή αιτημάτων ενδιάμεσης πιστοποίησης (ενδιάμεση πληρωμή)
4. τη σύνταξη, υποβολή αιτημάτων τελικής πιστοποίησης (τελικός έλεγχος)
5. τη διενέργεια εικονικού ελέγχου πριν τον πραγματικό έλεγχο από τον φορέα διαχείρισης
6. την υποχρεωτική παρουσία μας κατά τον επιτόπιο έλεγχο από τους αρμόδιους ελεγκτές
7. την παρακολούθηση εκκρεμοτήτων μέχρι την τελική εκταμίευση της επιδότησης προς την επιχείρηση.