espa-proipologismos Προϋπολογισμός
300.000.000€
Ποσοστό Επιδότησης
xrimatodotisi Επιδοτούμενος Προϋπολογισμός
Aπό 200.001€ έως 1.000.000€
espa-tourismos-calendar Ημερομηνία Υποβολής
22/03/2023
espa-tourismos Διάρκεια Υλοποίησης
24 μήνες

Πίνακας Προύπολογισμών ανά Περιφέρεια

proipologismos-2

Πλεονεκτήματα

1 Άμεση αξιολόγηση με το καθεστώς σειράς προτεραιότητας.
1 Δύο (2) Ενδιάμεσες πληρωμές μεταξύ 15% – 70% της υλοποίησης.
3 Δικαίωμα χρήσης προκαταβολών σε προμηθευτές χωρίς έκδοση παραστατικών μέχρι 50% του αρχικού Π/Υ (με αντίστοιχη είσπραξη της αναλογούσας επιδότησης).
4 Επιλέξιμες δαπάνες προβολής και social media.
5 Μισθολογικό κόστος νέου εργαζόμενου έως 20% και μέχρι 45.000€, έως τρεις εργαζόμενους.
5 Αγορά Ηλεκτρικού Οχήματος έως 50.000€.
5 Δαπάνες Ανέγερσης ή ανακαίνισης Ακινήτου.
Ο προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως το διπλάσιο του μεγαλύτερου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, με ανώτατο όριο το 1.000.000,00€

Ποιους Αφορά

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Επιλέξιμες Νομικές μορφές: Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ, Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.4430/2016, Συνεταιρισμός.

pinakas-megathos-epixeirisis

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

1 Να έχουν μία κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
1 Να έχουν πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ .
3 Να έχουν απασχολήσει κατά το έτος 2022 τουλάχιστον 3 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας.
4 Να διαθέτουν τον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
5 Να συμπληρώνουν βαθμολογία των αξιολογούμενων κριτηρίων 45 βαθμούς.
5 Ύπαρξη Υποδομών για ΑμεΑ ή υποχρέωση να μεριμνήσουν για αυτές.
5 Άδεια λειτουργίας (εφόσον υπάρχει υποχρέωση).
Απόδειξη ιδίας συμμετοχής.

Υποχρεώσεις μετά την εκταμίευση της επιδότησης

Διατήρηση της λειτουργίας της επιχείρησης και του επιδοτούμενου εξοπλισμού για 3 χρόνια μετά την τελική πληρωμή.

Ημερομηνίες επιλεξιμότητας Δαπανών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για να κατεβάσετε το φυλλάδιο του προγράμματος πατήστε εδώ.

>question Γιατί με Εμάς;
1 Σας ακούμε…
Σε πρώτο στάδιο γίνεται η συνάντηση γνωριμίας. Καταγράφουμε και βάζουμε σε προτεραιότητα τα επιχειρηματικά σχέδια και τις ανάγκες της επιχείρησης.
2 Έχουμε τη Γνώση…
Στη συνέχεια με βάση την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας αναλύουμε τις ανάγκες και τα σχέδια της επιχείρησης, αναγνωρίζουμε την σωστή επιλογή ενεργού προγράμματος επιδότησης και τα ταιριάζουμε πάνω στις προδιαγραφές αυτού.
3 Είμαστε Δημιουργικοί…
Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι με βάση την εμπειρία μας και την τεχνογνωσία μας, διαθέτουμε δημιουργική σκέψη λαμβάνοντας υπόψιν το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, και προτείνουμε επιπλέον ενδεδειγμένες επενδυτικές δράσεις. Με αυτή την διαδικασία η επιχείρηση αξιοποιεί στο έπακρο τις προδιαγραφές του εκάστοτε προγράμματος, προκειμένου να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος.
4 Είμαστε Αποτελεσματικοί…
Η διαδικασία με την οποία δουλεύουμε το κάθε πρόγραμμα είναι τυποποιημένη, σαφής και χωρίζεται συνήθως σε 3 στάδια:
1
Προαξιολόγηση

Σε αυτό το πρώτο αλλά και το πιο σημαντικό στάδιο εξετάζουμε -διερευνούμε τις πιθανότητες ένταξης ενός δυνητικού επενδυτή σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης.

Συγκεκριμένα συλλέγουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά – στοιχεία και δημιουργούμε περιβάλλον εικονικής βαθμολόγησης σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο οδηγός αξιολόγησης του εκάστοτε προγράμματος.

Η διαδικασία αυτή παρέχεται σε όλους του υποψήφιους επενδυτές, για όλα τα προγράμματα, από την εταιρία μας δωρεάν.

2
Σύνταξη Φακέλου & Υποβολή Πρότασης

Κατά τη σύνταξη του φακέλου όλη η παραπάνω ανάλυση γίνεται πράξη με τη δημιουργία ενός εμπεριστατωμένου επενδυτικού σχεδίου. Παράλληλα υπάρχει μια τυποποιημένη διαδικασία για την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, δομημένη έτσι ώστε να είναι ευνόητη και γρήγορη.

Στη συνέχεια γίνεται η υποβολή του επενδυτικού σχεδίου στον αρμόδιο φορέα και υποστηρίζουμε τη διαδικασία αξιολόγησης.

3
Υλοποίηση της Επένδυσης

Τέλος σε συνέχεια της οριστικής ένταξης αναλαμβάνουμε:

1. την παρακολούθηση υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης
2. τη σύνταξη, υποβολή παρακολούθηση των αιτημάτων τροποποίησης
3. τη σύνταξη, υποβολή αιτημάτων ενδιάμεσης πιστοποίησης (ενδιάμεση πληρωμή)
4. τη σύνταξη, υποβολή αιτημάτων τελικής πιστοποίησης (τελικός έλεγχος)
5. τη διενέργεια εικονικού ελέγχου πριν τον πραγματικό έλεγχο από τον φορέα διαχείρισης
6. την υποχρεωτική παρουσία μας κατά τον επιτόπιο έλεγχο από τους αρμόδιους ελεγκτές
7. την παρακολούθηση εκκρεμοτήτων μέχρι την τελική εκταμίευση της επιδότησης προς την επιχείρηση.