Διεύρυνση Διάρκειας Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων των δρασέων:

tropopoiisi-espa-eborio-estiasi-ekpaidefsi– Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

 

– Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Χρονοδιάγραμμα Δράσεων
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης.

Διαβάστε περισσότερα στους παρακάτω οδηγούς:

9η Τροποποίηση Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

12η Τροποποίηση Αναβάθμιση Επιχειρήσεων