Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος»

Δημοσιεύθηκε o Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων / επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ, για την τρίτη (3η) περίοδο υποβολών.

Δείτε τον κατάλογο

Δείτε την απόφαση