Παρατείνεται η προθεσμία κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων & των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων

Με το άρθρο 20 του νομοσχεδίου «Κύρωση α) της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. “Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής” (Α΄ 142), β) της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας” (Α΄ 145), γ) της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας” (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις.» παρατείνεται, από τη λήξη της και μέχρι 31.12.2021, η προθεσμία κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 20
Προθεσμία κατάταξης ξενοδοχείων και κάμπινγκ που λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές

Με την παρούσα διάταξη σκοπείται να αμβλυνθεί το φαινόμενο της κατάταξης δυο ταχυτήτων που παρατηρείται στα καταλύματα της υποπερίπτωσης αα’ και ββ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) πολλά εκ των οποίων υφίστανται και λειτουργούν επί τη βάση διαφορετικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών: Από τη μια η Υ.Α. υπ’ αριθ. 216/8.1.2015 (Β’ 10) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» και υπ’ αριθ. 14129/2.7.2015 (Β’ 1476) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων» ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αφενός, και αφετέρου όλη η προγενέστερη αυτών νομοθεσία (βλ. ενδεικτικά π.δ. 43/02 (Α’ 43) « Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών» κλπ.). Απώτερος στόχος είναι όλα τα καταλύματα της υποπερίπτωσης αα’ και ββ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) να προσαρμοσθούν στις κείμενες διατάξεις που ορίζουν τις αντίστοιχες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές με απώτερο στόχο την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 20
Προθεσμία κατάταξης ξενοδοχείων και κάμπινγκ που λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές

Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) τίθεται ως περίπτωση (α) και στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 προστίθεται περίπτωση (β) ως εξής:
«β. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερίπτωσης αα’ και ββ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι 31.12.2021. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί έως 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από 1.1.2021 έως 31.12.2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του.».

Πηγή: Taxheaven